Άρθρα & Νέα
Φεβρουάριος 2011

Έρευνα Εκπαιδευτικών Αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

Η πρώτη ηλεκτρονική έρευνα καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ διενεργήθηκε από 16 έως 25 Ιουνίου 2010, με διαδικτυακή συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι από όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, οι οποίοι συνέβαλαν στην καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και στην ανάδειξη νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιούνται ήδη, στη διαμόρφωση του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων της ΜΟΔ με αιχμή την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε περιβάλλον εικονικής τάξης σε θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 363 εργαζόμενοι από τις 42 Ειδικές Υπηρεσίες και δομές του ΕΣΠΑ. Με αναγωγή των συμμετεχόντων στο σύνολο των 1.600 περίπου, εργαζομένων στις Ειδικές Υπηρεσίες προκύπτει ότι το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα διαμορφώθηκε σε 22%.
Με αντίστοιχη αναγωγή στο υποσύνολο των ΕΔΑ των Περιφερειών προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στις ΕΔΑ των Περιφερειών διαμορφώνεται σε 24%, καθώς συμμετείχαν 139 από το σύνολο των περίπου 400 εργαζομένων.

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας αναδείχθηκε και η ακόλουθη σειρά προτίμησης των μαθημάτων σε κάθε Θεματικό Άξονα:
 

Στον Θεματικό Άξονα «Τεχνικές Γνώσεις», ως το πλέον δημοφιλές εμφανίζεται το μάθημα «Θεσμικό πλαίσιο συστήματος διαχείρισης», το οποίο επιλέχθηκε από το 45% των συμμετεχόντων. Ακολουθούν τα μαθήματα «Θεσμικό πλαίσιο προμηθειών και υπηρεσιών»  και «Θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής - Κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ», τα οποία επιλέχθηκαν από το 39% και το 38% των συμμετεχόντων, αντίστοιχα.

Στον Θεματικό Άξονα «Προσωπικές Δεξιότητες», το πλέον δημοφιλές είναι το μάθημα «Διαχείριση Κρίσεων», το οποίο επιλέχθηκε από το 36% των συμμετεχόντων. Ακολουθούν τα μαθήματα «Διαπραγματεύσεις» και «Διοίκηση Έργου», τα οποία συγκέντρωσαν την προτίμηση του 35% των συμμετεχόντων.

Στον Θεματικό Άξονα «Ξένες Γλώσσες», προηγείται η Ισπανική γλώσσα, η οποία επιλέχθηκε από το 27% των συμμετεχόντων, ενώ ακολουθούν η Ιταλική και η Γαλλική, που συγκεντρώνουν το 25% και 24%, των προτιμήσεων.

Στον Θεματικό Άξονα «Δεξιότητες Η/Υ», ως πλέον δημοφιλή αναδείχθηκαν τα μαθήματα που αφορούν στην Access. Ειδικότερα, το μάθημα «Access 2003: Designing a Database (Level 2a)» επιλέχθηκε από το 24% των συμμετεχόντων, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα «Access 2003: Creating Queries (Level 2b)» με 22% των προτιμήσεων και «Access 2003: Working with Reports (Level 2c)», με το 21% των προτιμήσεων.

Ακόμη, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα διατυπώθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη νέων μαθημάτων στον Θεματικό Άξονα «Τεχνικές Γνώσεις». Από τις προτάσεις αυτές σταχυολογούμε τις ακόλουθες: Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων, Διαχείριση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, Έλεγχοι φυσικού αντικειμένου, Κανόνες ανταγωνισμού και ανάθεσης - διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, Πρωτοβουλίες JESSICA – JEREMY, Μελέτες κόστους οφέλους, Προγραμματικές συμβάσεις, Καθεστώτα ενίσχυσης, Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, η ανταπόκριση των εργαζομένων στις δομές του ΕΣΠΑ και η συμμετοχή τους στην έρευνα παρέχουν όχι μόνο στατιστικά αξιόπιστα δεδομένα αλλά επίσης στηρίζουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της ανίχνευσης και κάλυψης εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών αναγκών του συνόλου των δομών και Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

Η ΜΟΔ θα ήθελε να ευχαριστήσει και μέσα από το σημείωμα αυτό, όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα για τη συμβολή τους τόσο στην επιτυχή διεξαγωγή της όσο και στον αποτελεσματικό προγραμματισμό των δράσεων παραδοσιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των δομών του ΕΣΠΑ.