Άρθρα & Νέα
Δεκέμβριος 2011

Νέα μαθήματα Τεχνικών Γνώσεων

Στην κατεύθυνση της ταχείας ανταπόκρισης του περιεχομένου των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης στα νέα δεδομένα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη 19 νέων προσφορών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ΕΣΠΑ.

Τα νέα μαθήματα που θα είναι διαθέσιμα, στο σύνολο τους, από τον 7ο κύκλο και αναπτύχθηκαν εξ αρχής από τη ΜΟΔ είναι τα ακόλουθα: 
 
Α. Ασύγχρονα Μαθήματα
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ενίσχυσης 
 
Β. Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια παραδοσιακής εκπαίδευσης
2. Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ 
3. ΕΣΠΑ 2007-2013: κανονισμοί, όροι, όργανα, διαδικασία υλοποίησης 
4. Διαδικασία και εργαλεία ένταξης πράξεων ΕΚΤ 
5. Διαδικασίες παρακολούθησης και υλοποίησης πράξεων 
6. Επαληθεύσεις – Δημοσιονομικές Διορθώσεις 
7. Θέματα Δημοσιότητας 
8. Θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 
9. Καθορισμός προδιαγραφών – Διαδικασία μελετών τεχνικών έργων 
10. Έλεγχος και επικαιροποίηση μελετών 
11. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποβολή για δικαιούχους 
12. Καταχώριση αιτήματος προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
13. Καταχώριση και επεξεργασία ΤΔΥ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
14. Καταχώριση ΤΔΠΠ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
15. Καταχώριση ΔΠΠΠ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
16. Καταχώριση ΔΔΔ στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
17. Άντληση αναφορών από την Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους 
18. Χρήση Web services στην Ηλεκτρονική Υποβολή για δικαιούχους
 
Γ. Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (CENTRA)
19. Ηλεκτρονική υποβολή για φορείς διαχείρισης 
 
Η ανάπτυξη μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, που ανταποκρίνονται στις εξελίξεις του ΕΣΠΑ, αποτελεί μία διαρκή και σταθερή διεργασία, η οποία προσβλέπει στη συμμετοχή και τις προτάσεις σας, τις οποίες και αναμένουμε.