Άρθρα & Νέα
Ιούνιος 2015

Κρατικές Ενισχύσεις

Με το σημαντικό και πολύπλοκο θέμα των Κρατικών Ενισχύσεων, ξεκινάει η ανάπτυξη της νέας σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων, που προγραμματίζει η ΜΟΔ, στο πλαίσιο του νέου έργου για την αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης ΜΟΔ (βλέπε σχετικό άρθρο στο τεύχος 17 του newsletter της τηλεκπαίδευσης). Με ανανεωμένο γραφικό περιβάλλον και καλαίσθητο και εργονομικό User Interface, τα νέα μαθήματα στοχεύουν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και των Δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε θέματα όπως οι Δημόσιες Συμβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις, το νέο ΣΔΕ, κλπ.

Το μάθημα των Κρατικών Ενισχύσεων δομείται σε τέσσερις ενότητες. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες που διέπουν το θέμα των Κρατικών Ενισχύσεων, στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μια βασική παρουσίαση των Κανόνων De Minimis, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, ενώ στην τέταρτη και τελευταία ενότητα γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Στο μάθημα περιλαμβάνονται διαδραστικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωση και η κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με ένα τεστ αυταξιολόγησης.

Η πολυπλοκότητα του θέματος και ο πλούτος του υλικού που είχαμε στη διάθεσή μας,  οδήγησε στην απόφαση να αναπτυχθούν δύο διαφορετικά μαθήματα, το πρώτο είναι  εισαγωγικό στις έννοιες και στους κανονισμούς, ενώ στο δεύτερο θα παρουσιαστούν εξειδικευμένα παραδείγματα και περιπτώσεις. 
 
Σημαντικός υποστηρικτής στην προσπάθειά μας είναι η Μονάδα Δ’ _Κρατικών ενισχύσεων της ΕΥΣ, η οποία έδωσε πολύτιμο υλικό, πληροφορίες, κατευθύνσεις και ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα του μαθήματος.
Η διάρκεια του κάθε μαθήματος εκτιμάται στις 2ώρες περίπου.
Προτάσεις βελτίωσης ή ιδέες μπορείτε να μας αποστέλλετε στο elearning@mou.gr
 
Ε. Κoύντιου, στέλεχος ΤΥΔΑΑΔ