Άρθρα & Νέα
Ιούνιος 2015

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μία στιγμή σημαντικών αλλαγών. Ο κόσμος προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και οι μακροχρόνιες προκλήσεις – παγκοσμιοποίηση, έλλειψη πόρων και αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού – γίνονται πιο έντονες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πήρε μία πρωτοβουλία που αφορά το μέλλον των κρατών-μελών. 
 
Το βασικό σκεπτικό πίσω από την πρωτοβουλία αυτή είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μέσα σε αυτές τις προκλήσεις μόνο εάν δράσει συλλογικά ως Ένωση. Χρειάζεται μία στρατηγική η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΕ σε μία νέα εποχή με υψηλά ποσοστά απασχόλησης, παραγωγής και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει τις προοπτικές για μία οικονομία του 21ου αιώνα. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής θεσπίστηκε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που συντονίζει τις δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων.
 
Η «Ευρώπη 2020» στηρίζεται σε τρεις  αλληλοϋποστηριζόμενες προτεραιότητες: 
- Έξυπνης ανάπτυξης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία· 
- Βιώσιμης ανάπτυξης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 
- Ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. 
 
Η στρατηγική επικεντρώνεται επίσης σε πέντε βασικούς στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. 
 
Οι πέντε αυτοί στόχοι για το 2020 σε επίπεδο ΕΕ είναι: 
1. Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
2. Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
3. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990, εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 
4. Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%, ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών 
5. Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
 
Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
 
Κίμων Παππάς , στέλεχος ΤΥΔΑΑΔ